درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ﭼﺮا ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﺮا ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ

چهارشنبه 7 اسفند 1398
13:05
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰ آﯾﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ و از ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳــﺘﻨﻔﻮرد ذﻫﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ )و ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ( را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
Carol Dweck، رواﻧﺸﻨــﺎس، ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت او ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
او درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش اﺻﻠﻰ اﻓﺮاد در ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد: ذﻫﻨﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ذﻫﻨﯿﺖ رﺷﺪ.ﺑﺎ داﺷﺘــﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ، ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻰ ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺴــﺘﯿﺪ و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ذﻫﻨﯿــﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ، ﻣﺸﮑﻞ ﺳــﺎز اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘــﺮ از آن ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﻤــﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿﺪ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪى و ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
اﻓــﺮاد داراى ذﻫﻨﯿﺖ رﺷﺪ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد داراى ذﻫﻨﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻰ ﮐﻤﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑــﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ﭼﺮا ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - ﭼﺮا ﻧﮕﺮش ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯿﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو